Piirin säännöt

Mannerheimin Lastensuojeluliiton piirin mallisäännöt

Piirin mallisäännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 9.6.2020 (2020/520625Y) / Hyväksytty MLL:n liittovaltuustossa 25.11.2020.

Yleistä

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton XXXX piiri ry. Sen kotipaikka on XXXX.

Yhdistyksen toimialueen vahvistaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n liittohallitus. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan jäljempänä piiriksi ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:tä myös keskusjärjestöksi tai liitoksi.

Piirin nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä MLL:n piiri.

2 § Piirin kielet

Piiri on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.

3 § Piiri osana Mannerheimin Lastensuojeluliittoa

Piiri toimii Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n aluejärjestönä. Piirin säännöt ja toimialueen vahvistaa liittohallitus.

Piiri noudattaa toiminnassaan ja taloudessaan keskusjärjestön antamia ohjeita sekä antaa sille toimintaa ja taloutta koskevia tietoja ja selvityksiä. Keskusjärjestöllä on myös tarvittaessa oikeus tarkastaa piirin tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto.

Piiri on taloudellisesti ja oikeudellisesti itsenäinen yhdistys.

4 § Piirin tarkoitus

Piirin tarkoituksena on yhteistyössä keskusjärjestön ja paikallisyhdistysten kanssa edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.

5 § Piirin toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri yhteistyössä keskusjärjestön kanssa toimialueellaan

 1. Tukee ja ohjaa paikallisyhdistyksiä ja niiden vapaaehtoistoimintaa sekä edistää niiden keskinäistä yhteistyötä
 2. Edistää lasten oikeuksien toteutumista ja vaikuttaa alueellaan lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaan
 3. Järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille alueellisia palveluja, tilaisuuksia ja tapahtumia sekä järjestää ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa
 4. Edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäisee heidän syrjäytymistään sekä tarjoaa nuorille osallistumismahdollisuuksia
 5. Edistää alueellisesti lapsiperheiden terveitä elintapoja ja hyvän elinympäristön kehittämistä ja lastenkulttuuria
 6. Voi osallistua lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia tukevaan kansainväliseen yhteistyöhön
 7. Toimii muillakin vastaavilla tavoilla lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi ja liiton tarkoituksen toteuttamiseksi.

6 § Piirin taloudellinen toiminta

Piiri voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa sekä lisäksi muuta taloudellisesti vähäistä elinkeinoa tai ansiotoimintaa. Piiri voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Jäsenyys

7 § Varsinaiset jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä piirin toimialueella toimiva Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n rekisteröity paikallisyhdistys. Piirin jäsenyys edellyttää myös keskusjärjestön jäsenyyttä.

Piirihallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet.

8 § Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea piirin toimintaa.

Piirihallitus hyväksyy kannatusjäsenet.

9 § Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt piirin tarkoitusta toimimalla piirihallituksen puheenjohtajana. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt piirin tarkoitusta.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu piirin kokous.

10 § Jäsenoikeudet

Varsinaisilla jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa piirin toiminnasta sekä tehdä aloitteita piirin toiminnan kehittämiseksi.

Piirihallituksen on käsiteltävä tehdyt aloitteet ja selostettava piirin kokouksissa tai muulla tavoin, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.

11 § Jäsenmaksu

Piirin jäsenenä oleva paikallisyhdistys on velvollinen suorittamaan piirille vuotuisen jäsenmaksun, joka määräytyy paikallisyhdistyksen 18 vuotta täyttäneiden varsinaisten jäsenten lukumäärän ja jäsentä kohden vahvistetun jäsenmaksun perusteella.

Kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan piirille vuotuisen jäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.

Piirin kokous vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen paikallisyhdistyksille ja kannatusjäsenille.

12 § Piiriin liittyminen

Piirihallitus hyväksyy jäsenet.

13 § Jäsenen erottaminen

Piirin kokous voi yhdistyslaissa säädettyjen erottamisperusteiden lisäksi erottaa varsinaisen jäsenen, joka a) toimii piirin tarkoituksen vastaisesti, b) laiminlyö toimia piirin tarkoituksen mukaisesti, c) rikkoo piirin tai paikallisyhdistyksen sääntöjä, d) laiminlyö noudattaa piirin tekemiä päätöksiä tai antamia ohjeita, jotka perustuvat piirin tai paikallisyhdistyksen sääntöihin tai e) on menettelyllään piirissä tai sen ulkopuolella vahingoittanut piiriä.

Paikallisyhdistyksen jäsenyyden päätyttyä keskusjärjestössä on piirin kokous velvollinen erottamaan paikallisyhdistyksen piirin jäsenyydestä.

Ennen päätöksen tekemistä erottamisasiassa on piirin kokouksen hankittava asiassa keskusjärjestön liittohallituksen lausunto.

Piirin hallinto

14 § Piirin hallintoelimet

Piirin hallintoelimet ovat piirin kokous ja piirihallitus.

15 § Piirin kokoukset

Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään joulukuussa.

Piirin ylimääräinen kokous on pidettävä, kun piirin kokous niin päättää tai piirihallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

16 § Piirin kokouksissa käsiteltävät asiat

Piirin kevätkokouksessa

 1. Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin syyskokouksessa

 1. Valitaan joka kolmas vuosi piirihallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan piirin puheenjohtajaksi
 2. Valitaan piirihallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 3. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tilintarkastuslain mukaisesti
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenteri vuodeksi
 5. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenen vuotuinen jäsen maksu
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin kokouksissa päätetään vuosittain käsiteltävien asioiden lisäksi piirin edustajista liiton kokouksiin sekä piirin ehdokkaista liittovaltuustoon.

Mikäli piirin jäsen haluaa saada jonkin asian piirin kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse piirihallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

17 § Piirin kokousten koollekutsuminen

Piirin kokouksen kutsuu koolle piirihallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

Piirin kokouksissa päätettäväksi aiotut asiat on mainittava kokous kutsussa.

18 § Jäsenten äänioikeus piirin kokouksissa

Piirin kokouksissa on varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni kutakin alkavaa sataa (100) edellisen kalenterivuoden lopussa paikallisyhdistykseen kuulunutta varsinaista jäsentä kohti, kuitenkin vähintään yksi ääni.

Varsinainen jäsen saa valita piirin kokoukseen äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja kullekin henkilökohtaisen varaedustajan. Piirin kunniapuheenjohtajilla ja -jäsenillä, kannatusjäsenillä sekä paikallisyhdistyksen, piirin ja liiton luottamus- ja toimihenkilöillä on piirin kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

19 § Piirihallitus

Piirihallitus hoitaa piirin asioita sekä edustaa piiriä. Piirihallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Johtaa, kehittää ja valvoa piirin toimintaa
 2. Huolehtia ja valvoa että piirin taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja että sen saamia avustuksia, lahjoituksia ja testamenttivaroja käytetään luovuttajan määräysten mukaisesti
 3. Laatia ja esittää vuosittain piirin kokoukselle ehdotus toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä lähettää niistä piirin kokouksen päätökset tiedoksi keskusjärjestölle
 4. Valmistella piirin kokouksessa käsiteltävät asiat
 5. Huolehtia yhteydenpidosta piirin alueella toimiviin paikallisyhdistyksiin, toisiin piirijärjestöihin ja keskusjärjestöön
 6. Hyväksyä jäsenet ja pitää luetteloa jäsenistä
 7. Ottaa ja erottaa piirin toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista sekä valvoa heidän toimintaansa
 8. Piirihallitus voi asettaa keskuudestaan alaisuuteensa asioiden toimeenpanoa ja valmistelua varten työvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimii piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä muita valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä. Työvaliokunnan tehtävistä ja toiminnanjohtajan toimivallasta voidaan määrätä piirin kokouksen vahvistamassa johtosäännössä. Piirihallitus on vastuussa toiminnastaan piirin kokoukselle.

20 § Piirihallituksen jäsenen kelpoisuudesta

Piirihallituksen puheenjohtajana, piirihallituksen jäsenenä tai varajäsenenä ei saa toimia henkilö, joka on toimi- tai työsuhteessa piiriin tai joka saa piiriltä merkittävää korvausta työ- tai muusta suorituksesta.

21 § Hallituksen kokoonpano

Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään yhdeksän ja enintään kaksitoista (9-12) jäsentä. Jäsenille voidaan valita 1- 12 yleisvarajäsentä.

Piirihallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan. Varajäsenten kauden pituus on yksi (1) vuosi.

Piirihallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yksi kolmasosa (1/3). Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla.

Piirihallituksen puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen voivat olla piirihallituksessa yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän (9) vuotta.

Piirihallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

22 § Hallituksen kokoukset ja päätösvalta

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet piirihallituksen jäsenistä on paikalla.

Piirihallitus on kutsuttava välittömästi koolle, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti tai sähköpostitse pyytää puheenjohtajalta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajalta.

Piirihallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Piirihallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastettava.

Muut määräykset

23 § Piirin nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai muun piirihallituksen määräämän henkilön kanssa.

24 § Piirin tilikausi ja tilien päättäminen

Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomus huhtikuun 15. päivään mennessä.

25 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos piirin kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on ennen yhdistysrekisterin käsittelyä hankittava keskusjärjestön liittohallituksen vahvistus ja hyväksyntä.

26 § Piirin purkaminen

Piirin purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Piirin purkautuessa on sen varat luovutettava piirin määräämiin lastensuojelutarkoituksiin Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n toiselle rekisteröidylle piirille tai keskusjärjestölle. Jos keskusjärjestö on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat sille, jonka haltuun keskusjärjestön varat on osoitettu.