Yhdistyksen purkaminen

MLL:n yhdistystä ei koskaan kannata purkaa hetken mielijohteesta, esimerkiksi istuvan hallituksen väsyttyä pyörittämään toimintaa. Joskus kuitenkin vastaan tulee tilanne, että toiminnan jatkumiselle ei enää ole edellytyksiä ja hallitus päättää esittää yhdistyksen purkamista. Puheenjohtajan tai muun hallituksen jäsenen tulee tällöin, ennen purkamisprosessin aloittamista, ottaa yhteyttä omaan piiriin tai keskusjärjestöön.

Yhdistys voi yhdessä piirin kanssa vielä keskustella toiminnan jatkamisen edellytyksistä ja eri vaihtoehdoista. Jos yhdistyksen purkaminen tuntuu edelleen oikealta ratkaisulta, toteutuu purkamisprosessi aina yhdistyksen, piirin ja keskusjärjestön yhteistyönä.

 

Purkaminen käsiteltävä kahdessa kokouksessa

Kaksi perättäistä yhdistyksen kokousta (syys-, kevät- tai ylimääräinen kokous) tekee päätöksen yhdistyksen purkamisesta. Vähintään neljän viidesosan (4/5) on kannatettava purkamista kummassakin kokouksessa. Kokousten välissä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkamisen jälkeen sen varat on luovutettava toiselle MLL:n paikallisyhdistykselle, piirille tai keskusjärjestölle.

 

Yhdistyksen purkaminen käytännössä

Hallitus tiedottaa suunnitelmista yhdistyksen jäsenille ja kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen.

 • Kutsussa on mainittava: ”Päätetään MLL:n xxx paikallisyhdistyksen purkamisesta”.
 • Päätöksen voi tehdä ensimmäisen kerran myös yhdistyksen sääntömääräinen kevät- tai syyskokous. Silloin kutsussa ja asialistassa on oltava maininta yhdistyksen purkamisesta. Vähintään neljän viidesosan (4/5) äänioikeutetuista on kannatettava purkamista.
 •  Jos 1. kokouksen päätös on myönteinen, kutsuu hallitus koolle yhdistyksen kokouksen toistamiseen.  Kokousten välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi.

Toinen yhdistyksen purkamiskokous käsittelee seuraavat asialistan kohdat:

 • Päätetään yhdistyksen purkamisesta. Vähintään neljän viidesosan (4/5) äänioikeutetuista on kannatettava purkamista.
 • Päätetään yhdistyksen varojen luovuttamisesta toiselle rekisteröidylle MLL:n paikallisyhdistykselle, piirille tai liitolle. Jos on ajateltu, että MLL:n naapuriyhdistyksen toimialue laajenee purettavan yhdistyksen toimialueelle, on luontevaa ohjata mahdolliset varat sille yhdistykselle.
 • Päätetään selvityshenkilöiden asettamisesta. Selvityshenkilöinä toimii yleensä hallitus.

Selvityshenkilöiden tehtävänä on:

 • Tehdä tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • Huolehtia toiminnantarkastuksesta.
 • Luovuttaa yhdistyksen varat eteenpäin yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.
 • Lopettaa yhdistyksen pankkitilit. Pankkitilien lopettamista varten pitää pankille toimittaa jäljennös 2. purkamiskokouksen pöytäkirjasta
 • Toimittaa arkistoitavat asiakirjat piiriin tai sen yhdistyksen arkistoon, joka mahdollisesti jatkaa toimintaa alueella.
 • Lähettää purkamisilmoitus yhdistysrekisteriä varten keskusjärjestön järjestötyön asiantuntijalle. Keskusjärjestö lähettää lomakkeen edelleen Patentti- ja rekisterihallitukseen. Purkautumisilmoituksen allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.
 • Yhdistys voi nyt myös ilmoittaa lopettamisesta (purkautumisesta) sähköisesti. Mikäli ilmoitus tehdään sähköisesti, tulee purkautumisesta olla etukäteen yhteydessä myös keskusjärjestöön.

Linkki: PRH:n ohje purkautumisilmoituksen tekemisestä

 

Jäsenille tiedottaminen

Kun yhdistyksen kokouksissa on tehty yhdistyksen purkamispäätös, siitä on vielä tiedotettava erikseen jäsenille. Tiedottaminen hoituu yleensä yhteistyössä keskusjärjestön kanssa. Yhdistysten jäsenten jäsenyys loppuu yhdistyksen purkautuessa, joten jäsenille kannattaa ehdottaa siirtymistä jonkin toisen yhdistyksen jäseneksi. Jos MLL:n naapuriyhdistyksen toiminta laajenee puretun yhdistyksen alueelle, yhdistykset tiedottavat purkautumisesta / toiminnan laajenemisesta yhdessä piirin ja keskusjärjestön kanssa sovitulla tavalla.

 

Naapuriyhdistys jatkaa MLL:n toimintaa purkautuneen yhdistyksen alueella

Silloin, kun toinen MLL:n yhdistys laajentaa toimintaansa puretun yhdistyksen alueelle, on toimintaa jatkavan yhdistyksen tarkistettava sääntönsä. Yhdistysten sääntöjen 1§ koskee yhdistyksen nimeä ja toimialuetta. Jos sääntöjä on tarpeen näiltä osin muuttaa, on yhdistyksen oltava yhteydessä keskusjärjestön järjestötyön asiantuntijaan.