Palkanmaksu ja verotus

Palkalla tarkoitetaan niin palkkaa, palkkiota, etuutta kuin korvausta, jonka työntekijä saa tehdystä työstä.

Minimipalkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan

MLL:n paikallisyhdistykset noudattavat Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Yhdistys maksaa kaikille työsuhteessa oleville työntekijöille palkkaa vähintään työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn ja palkkasopimuksen mukaisesti.

 

Palkkojen viimeisin yleiskorotus

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-osapuolet HALI, Sote, JHL, Talentia ja Allianssi ovat vahvistaneet 23.6. saavutetun neuvotteluratkaisun.  Ratkaisu perustuu TES-kierroksen yleiseen linjaan.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen yleis- ja taulukkopalkkojen korotukset 2020 – 2021

  • 1.8.2020 1,3 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
  • 1.7.2021 1,5 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus
  • 1.9.2021 Kunkin vaativuusryhmän alarajan taulukkopalkkoihin tulevat seuraavat korotukset:

Lähihoitajatasosta ylöspäin C – F ryhmissä alarajan taulukkopalkkoihin 0 vuoden palveluslisäportaassa 2 %, 5 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %, 8 vuoden palveluslisäportaassa 0,7 % ja 11 vuoden palveluslisäportaassa 0,5 %. Muun Suomen C-ryhmän alaraja nostetaan G18C luokasta G19C luokkaan.

Lyhyemmän koulutuksen A ja B ryhmissä alarajan taulukkopalkkoihin 0 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %, 5 vuoden palveluslisäportaassa 1,2 %, 8 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 % ja 11 vuoden palveluslisäportaassa 1,1 %.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksesta saatiin neuvottelutulos 30.4.2020. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen. Yleisen linjan mukaisesti työaika lyheni ns. kilpailukykysopimuksessa sovitun työajan pidennyksen poistolla.

 

Koska palkka maksetaan

Palkka on maksettava kuukauden viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu. Päätyöstä maksettava tunti- ja päiväpalkka on työsopimuslain mukaan maksettava kaksi kertaa kuukaudessa. Sivutoimessa voi sopia pidemmästä palkanmaksukaudesta.

Yhdistys voi käyttää palkanlaskentaan maksutonta Palkka.fi -verkkopalvelua.

 

Laskutuspalvelut

Laskutuspalveluilla tarkoitetaan yrityksiä (esim. Eezy), jotka hoitavat työn suorittajan puolesta tämän lakisääteisiä, verotusta ja vakuuttamista koskevia velvoitteita.
Jos yhdistys on työnantaja, työstä maksettua palkkaa ja siihen liittyviä työnantajavelvoitteita ei kuitenkaan voi siirtää laskutuspalveluyritykselle. Laskutuspalvelu soveltuu työkorvauksen maksamiseen.

 

Sairausloman palkka

Työntekijällä on oikeus saada sairausajalta palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti.

 

Verokortti ja ennakkopidätys

Työntekijän on toimitettava työnantajalle voimassa oleva verokortti. Jos työntekijä ei ole toimittanut verokorttia, ennakkopidätys on 60 %.
Työnantajan on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksua (=sairausvakuutusmaksu) 16–67-vuotiaasta työntekijästä. Työnantaja maksaa ennakkopidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut tulorekisteriin ja ilmoittaa ne Verohallinnolle.

 

Ammattiyhdistysmaksu

Työnantaja pidättää palkasta ay-jäsenmaksun, mikäli työntekijä on työnantajan noudattaman työehtosopimuksen allekirjoittaneen ammattiliiton jäsen ja valtuuttanut työnantajan perimään jäsenmaksun. Jäsenmaksu vähennetään työntekijän palkasta ja tilitetään ammattijärjestölle seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Jos työntekijä on muun kuin työehtosopimuksen allekirjoittaneen ammattiliiton jäsen, työntekijä maksaa ay-maksun itse.

Verottajan ylläpitämä kansallinen tulorekisteri on muuttanut myös yleishyödyllisten yhdistysten maksamien matkakorvausten ja palkkioiden ilmoittamiskäytäntöjä.

Maksutiedot on ilmoitettava tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa.

Tarkempia tietoja yhdistyksiä ja säätiöitä koskien löytyy Verohallinnon sivulta.

Yhdistyksen hallituksen tulee antaa ilmoituksia hoitavalle henkilölle tarvittavat valtuutukset. Valtuutus tehdään yleensä Suomi.fi-palvelussa.

 

Mitä tietoja ilmoitetaan tulorekisteriin?

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava, samoin eläke- ja etuustiedot.

 

Vinkki
Viiden kalenteripäivän aikana maksusta tehtävä ilmoitus aiheuttaa pienelle yhdistykselle paljon lisätöitä. Tällöin kannattaa harkita, voisiko korvaukset maksaa esimerkiksi muutaman kerran vuodessa, jolloin rahastonhoitaja (tai valtuutettu henkilö) voi tehdä ilmoitukset verottajalle kootusti.

Sähköisistä kirjanpitojärjestelmistä löytyy sähköisiä ilmoituskanavia. Lisäksi verottajan nettisivuilla on ilmoituslomake.