Vuosiloman palkka

Kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka

Viikko- tai kuukausipalkkaisella työntekijällä oikeus saada palkka myös vuosiloman ajalta.

Jos kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana (1.4.–31.3.), lomapalkka lasketaan prosentteina lomanmääräytymisvuoden palkasta. Lisätietoa saa yksityisen sosiaalialan vuosilomaoppaasta sekä palkka.fi -palvelusta.

Jos työaika tai palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, mutta ennen loman alkamista, lomapalkka määräytyy viimeisen kuukausipalkan perusteella ennen muutosta.

 

Tuntipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka

Tuntipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkkaa ja lomakorvaus lasketaan keskipäiväpalkan mukaan. Lisätietoa saa yksityisen sosiaalialan vuosilomaoppaasta sekä palkka.fi -palvelusta.

 

Osa-aikaisen työntekijän vuosilomapalkka

Viikko- tai kuukausipalkkainen osa-aikatyöntekijä saa sovitun kiinteän osa-aikapalkkansa myös vuosiloman ajalta.

Tunti- tai urakkapalkkaisen osa-aikatyöntekijän vuosilomapalkka on 9 % lomanmääräytymisvuoden aikana maksetuista palkoista sekä 11,5 %, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä vähintään yhden vuoden lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä.

 

Vuosilomapalkan maksaminen

Vuosilomapalkka on maksettava kokonaan ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkan saa kuitenkin maksaa tavallisena palkanmaksupäivänä.

 

Määräaikaisen työn jatkaminen ja vuosiloma

Jos työnantaja ja työntekijä ovat ennen työsuhteen päättymistä sopineet uudesta työsuhteesta, he voivat sopia, että kertyneet vuosilomaetuudet siirtyvät uuteen työsuhteeseen. Sopimus on tehtävä ennen työsuhteen päättymistä kirjallisesti ja liitettävä vuosilomakirjanpitoon.

 

Lomakorvaus

Jos työntekijällä ei ole yhtään täyttä lomanmääräytymiskuukautta tai vain osa kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräytymiskuukausia, hänelle on lomapalkan sijaan maksettava 9 % edellisen lomanmääräytymisvuoden palkasta. Edellytys on, että työntekijä on työskennellyt yhteensä vähintään 6 tuntia. Yli vuoden työsuhteen jälkeen korvaus on 11,5 %.

Jos työntekijällä on joidenkin kalenterikuukausien perusteella oikeus vuosilomaan, lomakorvaus on maksettava ennen loman alkamista. Muuten lomakorvaus on maksettava viimeistään lomakauden päättyessä (30.9.). Työntekijällä on työsuhteen päättyessä vuosiloman sijasta oikeus saada lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei työsuhteen päättyessä ole saanut lomaa tai lomakorvausta.

 

Lomaraha

Lomarahaa koskevat määräykset löytyvät työehtosopimuksesta. Lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta. Lomaraha lasketaan heinäkuun kuukausipalkan perusteella ja maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä. Lomaraha maksetaan myös työsuhteen päättyessä maksettavasta lomakorvauksesta, jos työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.