Kevennetty kirjanpito

Yhdistyslain lähtökohtana on yhdistyksen kirjanpitovelvollisuus. Yhdistyslain uudistuksen (2023) myötä yhdistyksen kirjanpitovelvollisuuteen tuli kuitenkin muutoksia säädettäessä mikroyhdistyksen kirjanpidosta, sillä uudistuneen yhdistyslain 37 a §:n mukaan pienten yhdistysten (mikroyhdistykset) on mahdollista siirtyä kirjanpitolakia kevyempään tilinpitoon. Tarkemmat säännökset kevennetystä tilinpidosta annettiin kesäkuussa Valtioneuvoston asetuksella mikroyhdistysten tilinpidosta (887/2023), jossa säädetään tilinpidon järjestelyistä, sisällöistä ja kaavoista sekä vuosilaskelmasta ja vuosikoonnista.

Mikä on mikroyhdistys?

Mikroyhdistykseksi luetaan

  • yhdistys, joka ei harjoita liiketoimintaa ja jonka saamat avustukset ja muut tulot ovat yhteensä enintään 30 000 euroa viimeksi päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella
  • 30 000 euron raja-arvo katsotaan alittuvan myös, jos yhdistyksen rekisteröinnistä on alle kaksi vuotta eikä ole ilmeistä, että raja-arvo 30 000 euroa ylittyy tilikaudella.

Mikroyhdistyksen kirjanpito

Jos yhdistyksellä on rahankeräyslupa tai saa toimintaansa avustuksia, tai on aikomus hakea rahankeräyslupaa tai avustuksia, kannattaa edelleen laatia kirjanpito kirjanpitolain mukaan. Avustuksen antajalla tai viranomaisella on oikeus vaatia mikroyhdistystäkin pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa ja tilinpidosta pitää lisäksi saada tiedot verovelvollisuuden perusteeksi. MLL suositteleekin yhdistyksille kahdenkertaista kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laadintaa kuten tähänkin asti.

Mikroyhdistys voi päättää kevennettyyn tilinpitoon siirtymisestä joko sääntömuutoksella tai päättämällä siitä yhdistyksen kokouksessa sääntöjen muutosta vastaavalla enemmistöllä (3/4). Lisäksi asia tulee mainita kokouskutsussa. Koska MLL:n yhdistysten mallisääntöjä ei olla tältä osin muuttamassa, asiasta pitää tehdä päätös yhdistyksen kokouksessa, jos yhdistys haluaa siirtyä kevennettyyn tilinpitoon. Jos MLL:n paikallisyhdistys päättää siirtyä kevennettyyn tilinpitoon, toimittakaa pöytäkirja, josta päätös ilmenee, MLL:n keskusjärjestöön Heidi Kukkolalle (heidi.kukkola@mll.fi).

Kevennetty tilinpito

Kevennetty tilinpito voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan tilikaudella, joka on alkanut 1.7.2023 tai sen jälkeen. MLL:n yhdistyksissä tämä tarkoittaa 1.1.2024 alkavaa tilikautta.

Mikroyhdistys voi jatkossa järjestää tilinpitonsa kolmella eri tavalla:

  1. Kirjanpitolain mukainen kahdenkertainen kirjanpito kuten tähänkin asti. Tilinpäätös on mahdollista laatia joko suorite-​ tai maksuperusteisesti.
  1. Yhdenkertainen kirjanpito, jossa tapahtumat kirjataan tiliotteen perusteella maksuperusteisesti päiväkohtaiseen pääkirjaan tapahtuman luonteen mukaiselle tilille.
    Tilikauden päätteeksi laaditaan tilinpäätöksen sijaan vuosilaskelma, joka sisältää tuloslaskelman ja liiteluetteloina omaisuus-, saatava-, velka- ja vastuuluettelot sekä niiden lisäykset ja vähennykset tilivuoden aikana. Vuosilaskelma esitetään jäsenille kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
  1. Jäsenavoimessa tilinpidossa tapahtumia ei kirjata kirjanpidon tileille lainkaan. Tilinpito perustuu maksuperusteisesti pankin tiliotteisiin ja niiden perusteena oleviin tositteisiin.
    Jäsenavoimessa tilinpidossa jäsenellä on pyynnöstä oikeus saada tilinpito nähtäväkseen kerran jokaiselta päättyneeltä kalenterikuukaudelta ja tiedot pidetään nähtävillä vähintään kahden viikon ajan viimeistään kahden viikon kuluttua pyynnöstä.

Tilikauden päätyttyä laaditaan tiliotteeseen pohjautuva vuosikoonti, joka esitellään yhdistyksen kokouksessa. Vuosikoontiin liitetään mm. vastuuvelvollisten nimet, selvitys tilipidon jäsenavoimuuden toteutumisesta tilivuoden aikana, tiedot yhdistyksen tilien alku- ja loppusaldoista, tilivuoden ottojen ja panojen yhteismäärät, omaisuus- ja saatavaluetteloiden, velka- ja vastuuluetteloiden saldot pääryhmittäin sekä käteiskassan rahasaldo tilivuoden lopussa.

Mikroyhdistyksen käteiskassojen tarkastus- ja tilitysvelvollisuudesta on asetuksessa tarkat säännöt. Mahdollisista käteiskassoista on pidettävä erillistä kassakirjaa tilivuosikohtaisesti. Jokainen kassan otto ja pano on merkittävä kassakirjaan erikseen sinä päivänä, kun maksu on tehty. Merkinnästä on käytävä ilmi maksun peruste ja tieto keneltä maksu on saatu tai kenelle maksu on suoritettu. Maksuista saadut tositeet (kuitit, laskut) on säilytettävä kassakirjan liitteenä. Käteiskassojen rahat on tilitettävä pankkitilille viimeistään kahden viikon kuluessa tapahtumasta. Jos käteiskassojen yhteismäärä on enintään 300 euroa, niin riittää että kassavarat talletetaan pankkitilille tilivuoden loppuessa. Käteiskassojen rahojen määrät on tarkastettava kassakirjan kanssa tilivuoden lopussa ja vähintään kerran tilivuoden aikana, sillä tilivuoden päättyessä käteiskassojen saldon on oltava nolla. Kassan tarkastuksen tekevät kaksi yhdistyksen jäsentä ja tekevät merkinnän tarkastuksesta kassakirjaan.

Kuten kahdenkertaisessa kirjanpidossa myös uuden mallin mukaisessa kevennetyssä tilinpidossa tarkoitus on pitää erillään yhdistyksen tulot, menot, varat ja velat, jotta yhdistyksen jäsenet ja sidosryhmät kuten avustusten antajat, viranomaiset, tilin-/ toiminnantarkastajat voivat seurata yhdistyksen taloudenpitoa tehtäviensä hoitamisen edellyttämällä tavalla. Tilinpidon kaikista tapahtumista tulee käydä ilmi niiden sisältö ja ajankohta ja niiden on perustuttava laskuun, kuittiin tai muuhun tositteeseen. Tapahtumat on merkittävä tilinpitoon kassaperusteisesti aikajärjestyksessä ja ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi on jatkuvasti pidettävä ajantasaista luetteloa yhdistyksen varoista ja veloista.

Toiminnan- tai tilintarkastusvelvollisuus ei muutu, vaikka mikroyhdistys siirtyisi kevennettyyn tilinpitoon.
Tilinpito ja tapahtumia koskeva aineisto sekä vuosikoonti on säilytettävä kuusi vuotta sen kalenterivuoden jälkeen, jota ne koskevat.

Lue lisää yhdistyslaista.
Lue lisää valtioneuvoston asetuksesta.

Vaikka monet MLL:n yhdistykset ovat yhdistyslain mukaan mikroyrityksiä, MLL suosittelee, että yhdistykset edelleen laativat kahdenkertaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen kirjanpitolain mukaisesti. Työmäärä ei välttämättä vähene ja virheiden määrä voi kasvaa, jos siirrytään perinteisestä kahdenkertaisesta kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä kevennettyyn tilinpitoon.