Yhdistyksen verotus

MLL:n yhdistykset ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä

Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos

 • Se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.
 • Sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin.
 • Se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Tutustu yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille tarkoitettuun  verotusohjeeseen vero.fi -sivuilla.

Linkki: Yhdistyksen ja säätiön verotus

Linkki: Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille

 

Elinkeinotulosta maksetaan tuloveroa

Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan:

 • Elinkeinotulosta sekä
 • Muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta, myös metsätalouden pääomatulosta, kunnalle ja seurakunnalle

Yleishyödyllisen yhteisön toimintojen veronalaisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti kunkin toiminnon osalta erikseen. Esimerkiksi päiväkotitoiminnan kohdalla elinkeinotoiminnan tunnusmerkit voivat täyttyä.

 

Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ovat mm.

 • Ansiotarkoitus/voiton tavoittelu
 • Toiminnan laajuus/suuri liikevaihto
 • Toiminnan jatkuvuus/säännöllinen toistuvuus
 • Käyvän markkinahinnan käyttäminen
 • Toimiminen kilpailuolosuhteissa
 • Toiminnan kohdistuminen tavanomaisiin kauppatavaroihin
 • Myynti rajoittamattomalle asiakaskunnalle.
 • Vieraan pääoman käyttö
 • Sitoutuneen pääoman suuri määrä
 • Toimintaan palkattu henkilökunta

Tulovero määrätään yhteisöverokannan mukaan, joka on 20 % vuonna 2022. Veronalaisesta tuotosta vähennetään tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut ja vasta niiden erotus on verotettavaa tuloa.

 

Yleishyödyllisen yhdistyksen veronalaisena elinkeinotulona ei pidetä mm.:

 • Toiminnan rahoittamiseksi järjestetyistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, huvitilaisuuksista tai tavarankeräyksestä saatua tuloa
 • Edellisessä kohdassa mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- tms. toiminnasta saatua tuloa
 • Jäsenlehdistä ja muista yhdistyksen toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa
 • Adressien, merkkien, korttien, viirien tms. hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varainkeräyksestä
 • Bingopelien pitämisestä saatua tuloa

Verottaja arvioi yhdistyksen yleishyödyllisyyden vuosittain. Ratkaisua tehtäessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminta useamman vuoden ajalta. Päätöstä yleishyödyllisyydestä ei kuitenkaan tehdä yhdistyksen vahingoksi ainoastaan yhden vuoden tietojen perusteella.

 

Kiinteistötulo

Yleishyödyllinen yhdistys on verovelvollinen kunnalle ja seurakunnalle muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta.

Arvonlisävero

Kiinteistövero

Perintö- ja lahjavero

Varainsiirtovero

Verohuojennus

Yleishyödyllinen yhdistys voi hakea veronhuojennusta elinkeino- ja kiinteistötulosta maksettavasta tuloverosta. Arvonlisäveroa huojennus ei koske. Huojennus voidaan myöntää, jos yhdistyksen katsotaan harjoittavan yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa ja jos huojennuksesta aiheutuva kilpailuhaitta on vain vähäinen samalla alalla toimiville elinkeinonharjoittajille.

Kiinteistötulon osalta edellytetään, että kiinteistöä käytetään pääasiallisesti yleishyödylliseen tarkoitukseen. Päätös on maksullinen. Huojennus myönnetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan

 

Verovapaat tulot

Henkilökohtaiset tulot ovat yleishyödylliselle yhteisölle verovapaita. Niitä ovat esim.

 • Jäsenmaksut
 • Korot
 • Osingot
 • Vuokratulot osakehuoneistosta
 • Lahjoitukset
 • Luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvasta omaisuudesta

 

Veroilmoitus

Veroilmoitus täytyy antaa, jos yhdistys tai säätiö

 • On saanut verovuonna veronalaista tuloa
 • Omistaa kiinteistön, jonka tiedot ovat muuttuneet
 • On tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön
 • On saanut myönteisen päätöksen veronhuojennuksesta
 • On yleishyödyllinen ja toiminta tai varainhankinta on muuttunut olennaisesti edelliseen verovuoteen verrattuna.

Veroilmoitus kannattaa tehdä myös silloin, jos yhdistyksen toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia tai yhdistys on epävarma tulojensa veronalaisuudesta. Lisäksi ilmoitus on aina annettava, jos Verohallinto pyytää sitä esimerkiksi lähettämällä ohjekirjeen. Veroilmoitus annetaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli huhtikuun loppuun mennessä OmaVero – vero.fi -palvelussa.