Tilinpäätös

Yhdistys laatii tilinpäätöksen tilikausittain. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

Mikro- ja pienyrityksille on säädetty oma asetuksensa tilinpäätöksen laatimisesta: asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA). MLL:n yhdistykset ovat pääsääntöisesti mikroyrityksiä. Yritys on mikroyritys, jos sekä päättyneellä että sitä edeltävällä tilikaudella vain yksi seuraavista rajoista ylittyy:

  1. Liikevaihto 700 000 €
  2. Taseen loppusumma 350 000 € ja
  3. henkilömäärä 10. 

Liikevaihtoa vastaavalla tuotolla tarkoitetaan varsinaisen toiminnan, varainhankinnan sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojen yhteismäärää. Yleisavustuksia ei lasketa liikevaihtoa vastaavaan tuottoon.

 

Tilinpäätös sisältää: 

  • Tuloslaskelman, joka kuvaa tuloksen muodostumista 
  • Taseen, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa 
  • Liitetiedot 
  • Päiväyksen ja hallituksen allekirjoitukset 
  • Tilin-/toiminnantarkastajan tilin-/toiminnantarkastusmerkinnän 
  • Luettelon kirjanpidoista (esim. tilinpäätös, päivä- ja pääkirja, reskontraerittelyt) ja kirjanpitoaineistojen lajeista (esim. kassatositteet, tiliotetositteet ja muistiotositteet) 

Jokaisesta tuloslaskelman ja taseen erästä esitetään vastaava tieto (vertailutieto) edelliseltä tilikaudelta. Jos tuloslaskelman tai taseen muotoa on muutettu, vertailutieto pitäisi mahdollisuuksien mukaan oikaista niin, että se vastaa uutta esitystapaa, jotta vertailu antaisi oikean kuvan. 

Lisäksi yhdistyksen rahastonhoitaja tai kirjanpitäjä laatii tilinpäätöstä varmentamaan tase-erittelyt, joissa on yksityiskohtainen luettelo taseen tilien sisällöistä. Rahastonhoitaja/kirjanpitäjä, joka myös allekirjoittaa tase-erittelyt. Tase-erittelyt eivät kuulu hallituksen allekirjoitettavaan tilinpäätökseen eivätkä ne siten ole osa virallista tilinpäätöstä. 

Yhdistyksen ei tarvitse laatia kirjanpitolain mukaista tilinpäätökseen liitettävää toimintakertomusta. Yhdistyksen säännöt kuitenkin edellyttävät toimintakertomuksen laatimista. Tämä toimintakertomus on ns. vuosikertomus, jossa kerrotaan millaista toimintaa yhdistyksellä on ollut tilikauden aikana.   

 

Tilinpäätöksen aikataulu

Sääntöjen mukaan tilinpäätös laaditaan kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös katsotaan laadituksi silloin, kun hallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen.

Hallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan ja läsnäolevat hallituksen jäsenet allekirjoittavat sen. Riittää, että tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus, kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoitusta ei tarvita. Jos hallituksen kokoonpano on muuttunut tilikauden päättymisen jälkeen, aikaisempi hallitus on vastuussa oman tilikautensa toiminnasta ja hallinnosta. Tilinpäätöksen allekirjoittaa kuitenkin uusi, allekirjoitushetkellä toimiva hallitus.

Hallituksen luovuttaa hyväksymänsä tilinpäätöksen maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tarkastettavaksi.

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhdistyksen kevätkokous käsittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien antaman lausunnon. Kevätkokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 

Tilinpäätöksen liitetiedot

Mikroyritykset laativat liitetiedot PMA:n (asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista) mukaan. MLL:n yhdistyksillä ei usein esiinny tilinpäätöksessä sellaisia asioita, joista liitetiedot pitäisi antaa.

Liitetiedot, jotka yleisimmin voivat tulla kyseeseen MLL:n yhdistyksillä:

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetyistä säännöistä 

Joko liitetiedoissa tai tilinpäätöksen allekirjoituksen yhteydessä pitää mainita, siitä että tilinpäätös on laadittu soveltaen PMA:n mikro- tai pienyrityssäännöstöjä.

Poikkeukselliset erät 

Liitetietona on esitettävä tieto poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrästä ja sisällöstä, jolleivät erät ole epäolennaisia.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat 

Liitetietona on esitettävä tiedot tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka eivät muuten ilmenen tilinpäätöksestä. Lisäksi on esitettävä arvio tällaisten tapahtumien taloudellisesta merkityksestä.

Liitetiedot pitkäaikaisista lainoista 

Liitetietona on esitettävä yhteenlaskettu määrä sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt 

Esimerkiksi lainojen vakuudeksi annetut pantit tai leasingvastuut

Liitetiedot henkilöstöstä 

Liitetietona on esitettävä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana.

 

Varsinaisen toiminnan voi esittää toiminnanaloittain jaoteltuna joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa.

Liitetiedon tulee, jollei sen perusta muuten ole ilmeinen, perustua liitetietotositteeseen, joka todentaa liitetiedon sisällön (esim. itse laadittu laskelma tai vuokrayhtiöltä saatu vahvistus tulevista leasingmaksuista). Ilmeisenä voidaan pitää ainakin sellaista liitetietoa, joka perustuu suoraan kirjanpidon tilin saldoon. Liitetietotositteita säilytetään kuten muutakin kirjanpitoaineistoa.