Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävä on hoitaa yhdistyksen asioita. Hallituksen keskeiset tehtävät on määritelty säännöissä. Hallituksen jäsenet sopivat vuoden ensimmäisessä kokouksessa (ns. järjestäytymiskokous) työnjaosta vastuualueittain.  

Jokainen hallitus määrittelee itse tarkemmin työnjaon, joten tehtävät voivat olla myös erilaisia. Keskeistä on, että vastuista ja työnjaosta päätetään yhdessä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.

 

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on

  • Kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa
  • Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesti sekä käyttää yhdistyksen saamia lahjoituksia, avustuksia ja testamenttivaroja luovuttajan määräysten mukaisesti
  • Laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokouksille (syys- ja kevätkokous) ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi, sekä lähettää ne yhdistyksen kokouksen hyväksymisen jälkeen tiedoksi piirille
  • Järjestää kirjanpito
  • Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, mm. laatia toimintakertomus sekä laatia ja allekirjoittaa tilinpäätös
  • Pitää yhteyttä jäseniin, piiriin ja keskusjärjestöön
  • Hyväksyä jäsenet ja todeta jäsenet eronneeksi sekä pitää luetteloa jäsenistä
  • Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa
  • Yhdistyksen hallitus voi asettaa tehtävien hoitoa varten toimikuntia tai työryhmiä ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä. Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.