Ideoita ja apua

Mistä saa toimintavinkkejä, apua ja ideoita?

Uusi vapaaehtoinen saa pereh­dytyksen tehtäväänsä paikallisyh­distyksen perhekahvilavastaavalta tai hallituksen jäseniltä. Heiltä voi myöhemminkin kysyä tarkennuksia. Myös entiset perhekahvilan vapaaehtoiset antavat tehtä­vään hyviä vinkkejä.

Yhdistyksen hallitukseen kannattaa pitää tiiviisti yhteyttä, kertoa perhekahvi­lan kuulumisia ja toiveita. Paikallis­yhdistys vastaa muun muassa tilasta ja perheille tiedottamisesta. Näihin liittyvistä käytännön toimenpiteistä voidaan sopia yhdessä.

MLL:n piirien tehtävänä on tukea paikallisyhdistyksiä ja niiden per­hekahviloita. Piirit järjestävät per­hekahvilan vapaaehtoisille koulutuksia ja yhteisiä virkistystapaamisia. Piirien koor­dinaattorit tulevat mielellään myös käy­mään perhekahviloissa. Heiltä voi pyytää apua esimerkiksi uusien vapaaehtoisten etsimiseen tai ohjelman suunnitteluun.

Monet piirit ylläpitävät perhekah­vilavapaaehtoisten / -ohjaajien Facebook-ryhmiä. Myös paikallisyhdistyksillä saattaa olla omia Facebook- tai Whatsapp-ryh­miä yhteydenpitoon.